Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител на област с административен център Варна

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 15.09.2022

Марио Смърков - Областен управител на област ВарнаМарио Смърков е роден през 1969 година в гр. Варна.
Женен. Баща на две деца.
През 1999 г. завършва висше образование с образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Право“.

От 1999 г. до 2017 година заема различни длъжности в Национална служба „Сигурност“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
Награждаван е многократно от директора на НСС, председателя на ДАНС и главния секретар на МВР.

През 2017 година напуска системата на МВР и до заемането на поста областен управител работи в частния сектор, по направления - фирмената сигурност и подбор на персонал. Ползва английски и руски език.

 

Правомощия на Областния управител:
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областният управител провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация; отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта; осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им; координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост; координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия; председателства съвета по сигурност; осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
В рамките на своите правомощия областният управител издава заповеди.