Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3QK2
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UJ6

Областен управител на област с административен център Варна

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 09.08.2023

Областен управител

 

   Андрияна Андреева

   тел.:052/ 688 222; факс:052632 365; е-поща:governor@vn.government.bg

   приемни дни: всеки втори четвъртък от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

   записване: понеделник преди приема 9:00 до 12:00 ч. в центъра за административно обслужване на   адрес - гр.Варна, ул. Преслав №26 /партерен етаж/, тел. 052 688 120, е-поща e-office@vn.government.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

Правомощия на Областния управител:
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.

Областният управител провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация; отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта; осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове; упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация; осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите им; координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост; координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта; организира и ръководи дейностите по защитата на населението, културните и материалните ценности, околната среда при бедствия; председателства съвета по сигурност; осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
В рамките на своите правомощия областният управител издава заповеди.