Z6_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3Q45
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UB4

Кабинет

Дата на публикуване: 27.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2022

Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

Политическият кабинет:
1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
В изпълнение на задачите си по т.3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.