Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Обявление на РЕШЕНИЕ №РД-23-7710-1 от 31.03.2023г.

Дата на публикуване: 03.04.2023
Последна актуализация: 16.06.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

МАРИО СМЪРКОВ – областен управител на област с административен център Варна
РЕШЕНИЕ № РД - 23 – 7710 – 1 / 31. 03. 2023г.

на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, вр. чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета

РЕШИХ:

1. Разрешавам на кмета на Община Провадия да възложи пряко автобусните превози, съгласно предвижданията на утвърдените и действащи общинска и областна транспортна схема на община Провадия.
2.  Определям срокът на разрешението по т. 1 да е до провеждането на процедура за нов избор на превозвач и сключване на договор с новоизбрания превозвач, но не повече от 6 месеца, считано от 05.04.2023г.
3. Допускам предварително изпълнение на настоящото решение при условията на чл. 60, ал. 1 от АПК, поради голяма обществена значимост – съществуващ непосредствен риск от прекъсване на транспортното обслужване на населението на Община Девня, което ще доведе до значителни и трудно поправими вреди. 
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от публикуването му.