Z6_PPGAHG8001ES40Q54SV1NT0M85
Z7_PPGAHG8001VJ40Q54HELSQ3UH7

Областна администрация уведомява, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения

Дата на публикуване: 27.10.2022
Последна актуализация: 27.10.2022

Областна администрация уведомява, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция „Черноморски район“.
Заявлението за регистрация може да се подаде и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите в този период заявления.

Обръщаме внимание, че:
•    за подаване на заявление за регистрация НЕ СЕ ДЪЛЖИ ТАКСА.
•  НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ. Достатъчен документ е попълненото и подписано заявление. Образец на заявлението може да буде свалено от тук и от официалната страница на Басейнова дирекция „Черноморски район“: https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html.
•    граждани, подали заявления за регистрация в предходен момент, НЕ ПОДАВАТ повторно заявление.